බුදුරජාණන්වහන්සේ ගිහි අයට දුන් අවවාද අජාන් නැවත මතක් කරමින් යහපත් ජීවිතයක් ගත කිරීමේ ආනිශංස පහදා දෙනවා. අජාන් කථාව ආරම්භ කරන්නේ බුදුරජාණන්වහන්සේ, ගිහි පාර්ශවයට සහ පැවිදි පාර්ශවයට දුන් අවවාද අතර වෙනසක් තිබේද යන්න විමසමිනුයි. උන්වහන්සේ ශීලය, පරිත්යාගය, කරුණාව, හුදකලා වාසය සහ භාවනාව වැනි ධර්ම කරණු සාකච්චා කරනවා. අජාන් බ්රහ්ම් සමාජය, ශ්රී ලංකාව

 

share this with a friend