ජීවිතයේ මුහුණ දෙන සියළුම අභියෝග, නරක කර්ම නිසාද? නැතිනම් අපි ඒ සිද්ධීන් දෙස බලන ඍණාත්මක දෘෂ්ඨියේ ප්රතිඵලයන්ද? කර්මයත් අපේ අවබෝධය තුලින් දක්වන ප්රතිචාර වල භූමිකාවත් අතර වෙනස භික්ෂුණි හසපන්නා තෙරණිය පහදා දෙනවා. ඕස්ට්රේලියානු බෞද්ධ සංගමය විසින් පටිගත කෙරෙන බටහිර ඕස්ට්රේලියාවේ පර්ත් නගරයේ පිහිටි ධම්මාලෝක බෞද්ධ මධ්යස්ථානයේ පවත්වන ධර්ම සාකච්චා ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න bswa.org භාවනාව වැඩසටහන් වල පටිගත කිරීම් නැරඹීමට පිවිසෙන්න භාවනා වැනලයට

share this with a friend